Välkommen till Helldén Environmental Engineering AB

 Miljötekniska markundersökningar i särskilt svåra och komplexa fall, ansvarsutredningar och expertvittne i domstol vid tvister rörande förorenade markområden är exempel på uppdrag som Helldén Environmental Engineering AB ofta anlitas för.

Vi har över 30 års erfarenhet av miljöfrågor rörande förorenade områden och byggnader.

Exempel på tjänster som vi tillhandahåller är:

 

● Miljötekniska markundersökningar inklusive riskbedömning, åtgärdsutredning och riskvärdering

● Sediment- och recipientundersökningar. Efterbehandling av förorenade sediment

● Miljöinventeringar av förorenade byggnader och upprättande av rivningsplaner

● Geomiljöutredningar vid avveckling av berganläggningar för lagring av olja/drivmedel

● Statusrapporter enligt IED (Industriutsläppsdirektivet)

● Due Diligence-uppdrag (miljörisker och beräknade miljökostnader i samband med företags- och fastighetsförvärv)

● Projektering, byggledning och utförandekontroll vid efterbehandlingsåtgärder

● Expertvittne/sakkunnig i stämningsmål rörande efterbehandlingsansvar

● Hälsa-, säkerhets- och miljörevisioner (HSE-audits) för fastighetsbolag

 

     

Exempel på pågående eller nyligen avslutade uppdrag:


Försvarsmakten, Miljöprövningsenheten: PFAS-förorening i jord och grundvatten vid Uppsala flygplats.  Undersökning av förorenings- och spridningsförhållanden. Fördjupad riskbedömning avseende påverkan på skyddsvärda grundvattentillgångar.


Försvarsmakten, Juridiska staben: Expertvittne i stämningsmål rörande kostnadsersättning för efterbehandling av tidigare militärt övningsområde.


Karlskrona kommun, Tekniska förvaltningen: Framtagande av MKB och teknisk beskrivning i samband med avveckling av oljelagringsanläggning i berg (berganläggning 132).


Rettig Sweden AB: Uppföljning/kontroll av tidigare utförd in situ-behandling av klorerade lösningsmedel i grundvatten.


Unibail-Rodamco: Genomförande av HSE-audits 2017 och 2018 vid bolagets köpcentra i Sverige och Danmark.


Försvarsmakten, Miljöprövningsenheten: MIFO-klassificering av Försvarsmaktens förorenade områden samt beräkning av Försvarsmaktens samlade miljöskuld.


Försvarsmakten, Miljöprövningsenheten: Konsekvensutredning rörande vattenmyndigheternas förslag till nya miljökvalitetsnormer för bl.a. högfluorerade ämnen (PFAS) i yt- och grundvatten.


Försvarsmakten, Miljöprövningsenheten: Ansvarsutredningar rörande avhjälpandeansvaret för PFAS-förorenade områden vid två fd flygbaser och en flygflottilj.


Besöksadress: Klarabergsgatan 29, 111 21  Stockholm

Postadress: Nibblebacken 76, 146 52  Tullinge, Telefon/sms: 0733-210294, johan@hellden-environmental.se

Copyright 2019 © All Rights Reserved