Välkommen till Helldén Environmental Engineering AB

Johan Helldén är grundare, ägare och VD av miljökonsultföretaget Helldén Environmental Engineering AB. Företaget har som affärsidé att fungera som expert- och beställarstöd till industri, avfallsbolag och statliga myndigheter i miljöfrågor relaterade till avfallsdeponering och förorenade områden. Johan Helldén är geolog med över 30 års erfarenhet av kvalificerat miljökonsultarbete.Mellan 1986-1995 var Johan Helldén en av frontgestalterna vid Terratema AB - Sveriges första miljökonsultföretag med inriktning mot deponiteknik och efterbehandling av förorenade områden. Mellan 1996-2008 var Johan Helldén VD och ägare av konsultföretaget Johan Helldén AB som 2008 förvärvades av den danska NIRAS-koncernen. Johan Helldén var därefter VD och affärsområdeschef för NIRAS svenska miljökonsultverksamhet. Mellan 1993-2007 var Johan Helldén Försvarshögkvarterets expertstöd i efterbehandlingsfrågor. Från 2007 har Johan Helldén innehaft motsvarande roll för Försvarsmaktens Miljöprövningsenhet.

Johan Helldén är medförfattare till SGFs handböcker i miljögeoteknik och till SGF-rapport nr 3-2017 om dynamiska miljöundersökningsmetoder. Därutöver har Johan Helldén medverkat i en lång rad publikationer för Naturvårdsverket,  Byggforskningsrådet (BFR) och Totalförsvarets Forskningsinstitut (FOI).

Sedan 2001 har Johan Helldén årligen föreläst vid Umeå Universitets kurs i marksanering, avsnittet åtgärdsteknik. I samarbete med Pär Elander och Peter Harms Ringdahl har Johan Helldén författat merparten av metodbeskrivningarna på SGFs och Naturvårdsverkets gemensamma webbsida ”Åtgärdsportalen” (www.atgardsportalen.se).

Kontaktuppgifter:

Tel 0733-210294 

Mail: johan@hellden-environmental.se

Ebba Philipson (f.d. Svahnström) är civilingenjör med examen från Uppsala Universitet, miljö- och vattenteknik. Ebba Philipson har cirka 10 års erfarenhet av kvalificerat miljökonsultarbete med inriktning mot förorenade områden och miljörevision. Som uppdragsledare vid ÅF Infrastructure AB 2011-2015 var Ebba Philipson bl.a. biträdande funktionsansvarig för projekteringen av tunneldrivningsarbetena inom projektet Förbifart Stockholm.

Ebba Philipson kommer närmast från en anställning vid konsultföretaget Golder Associates där hon bl.a, varit uppdragsledare i ett flertal mark- och grundvattenundersökningsarbeten för Stockholms stads Exploateringskontor och Sveriges Geologiska Undersökning. Ebba Philipson har som både handläggare och uppdragsledare genomfört ett  stort antal uppdrag rörande undersökning och efterbehandling av områden som förorenats av klorerade lösningsmedel. Inom miljörevision har Ebba Philipson bl.a. arbetat med EHS-revisioner av kärnteknikanläggningar i Sverige och Finland.

Kontaktuppgifter:

Tel 0706-210204

Mail: ebba@hellden-environmental.se

Jonny Bard är seniorkonsult/uppdragsledare och ekotoxikolog med cirka 30 års erfarenhet av miljöfrågor relaterade till förorenade områden och riskbedömning av kemikalier. Jonny Bard var mellan 1999-2003 anställd som byrådirektör vid länsstyrelsen i Östergötland med samordningsansvar för inventering och utredning av förorenade områden i Östergötlands län.

Från 2003 var Jonny Bard uppdragsledare vid konsultföretaget Johan Helldén AB som 2008 förvärvades av den danska NIRAS-koncernen. Därefter var Jonny Bard seniorkonsult och uppdragsledare vid NIRAS Sweden AB (2009-2017) med bl.a. projektansvar för NIRAS utredningsuppdrag rörande Försvarsmaktens PFAS-förorenade områden. Jonny Bard har internationell projekterfarenhet från bl.a. Irak, Afghanistan och Mali i samband med miljöuppdrag för Försvarsmaktens utlandsstyrkor. Under 1990-talet var Jonny Bard främst verksam som expert vid Kemikalieinspektionen  för framtagande av riskbedömningsdokument rörande pesticider.

Kontaktuppgifter:

Tel 0733-210292

Mail: jonny@hellden-environmental.se

Martin Axelsson är civilingenjör (teknisk biologi) och kommer närmast från en anställning som projektledare vid konsultföretaget NIRAS där han främst arbetat med miljöfrågor rörande högfluorerade ämnen (PFAS) i jord och grundvatten. Martin har även erfarenhet av miljöfrågor relaterade till byggnader och rivningsmaterial (asbest, PCB, etc.) samt av klorerade kolväten (DNAPL).

En stor del av Martins yrkesverksamhet har rört försvarsrelaterade miljöfrågor och Martin har som projektledare svarat för ett flertal miljöutredningar rörande Försvarsmaktens hantering av föroreningar från brandsläckningsskum. Martin är specialistutbildad i miljöinventering av fastigheter (BFAB) samt för certifierad miljöprovtagning enligt Nordtest (SGF).

Kontaktuppgifter:

Tel 0706-210293

Mail: martin@hellden-environmental.se

Björn Nilsson är civilingenjör med inriktning mot miljökemi/miljöteknik och med specialisering inom CAD-projektering/konstruktion. Björn Nilsson har varit verksam som miljökonsult sedan 2004. Fram till ca 2008 arbetade Björn främst med utredning och projektering av efterbehandlingsinsatser rörande  förorenade mark- och vattenområden. Under åren 2008-2011 arbetade Björn Nilsson med miljökonsekvensbeskrivningar, främst i gruvbranschen i Västerbotten. Under perioden 2012-2018 har Björn i huvudsak arbetat med utredningar och projektering rörande deponianläggningar och sluttäckningsarbeten, ofta i samarbete med Johan Helldén. Björn Nilsson kommer närmast från en anställning som miljökonsult/projektledare vid ÅF och har tidigare innehaft motsvarande befattningar vid konsultföretagen Niras AB och Hifab. Sedan hösten 2017 är Björn Nilsson student på högskoleingenjörsprogrammet i Elkraftteknik med målsättningen att  i framtiden arbeta med både elkraft/energi och CAD-projektering/konstruktion.

Kontaktuppgifter:

Tel 0702-007963

Mail: bjorn@hellden-environmental.se

 Andreas Carlsson är miljökonsult och uppdragsledare med cirka 13 års erfarenhet av miljötekniska markundersökningar, kontrolluppdrag vid efterbehandlingsåtgärder och miljöutredningsuppdrag i samband med fastighets- och företagsförvärv (Environmental Due Diligence-uppdrag).  Andreas Carlsson fick sin utbildning vid Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU 1998-2004 och är fil mag i markvetenskap (naturresursprogrammet). Andreas Carlsson har varit anställd som konsult och uppdragsledare vid Johan Helldén AB (2006-2008) och mellan 2008-2018 vid NIRAS AB (NIRAS AB förvärvade år 2008 ägandet i Johan Helldén AB).  Andreas Carlsson har under senare år främst varit verksam som expert och uppdragsledare vid ett flertal utredningsuppdrag rörande Försvarsmaktens PFAS-förorenade områden, bl.a. F 17 Kallinge och f.d. F 13 i Norrköping. Andreas Carlsson är även en erfaren användare av GIS-applikationer.

Kontaktuppgifter:

Tel 0733-910590

Mail: andreas@hellden-environmental.se


Besöksadress: Klarabergsgatan 29, 111 21  Stockholm

Postadress: Nibblebacken 76, 146 52  Tullinge, Telefon/sms: 0733-210294, johan@hellden-environmental.se

Copyright 2019 © All Rights Reserved