Välkommen till Helldén Environmental Engineering AB

Helldén Environmental Engineering har i november 2016  tecknat ramavtal som beställarstöd  till Försvarsmaktens miljöprövningsenhet.  I uppdraget ingår bland annat att vara Försvarsmakten behjälplig som bygg- och projektledare vid större utrednings- och efterbehandlingsprojekt  rörande mark- och vattenområden som förorenats av militär verksamhet


Att vid upphandling av miljötjänster anlita ett beställarstöd är väl investerade pengar. I genomsnitt minskar den sammanlagda projektkostnaden med 20-30 % om beställarstödet medverkar från start till mål. Helldén Environmental Engineering AB  fungerar  som expert- och beställarstöd vid såväl offentlig  som privat upphandling inom miljöområdet. Bland våra uppdragsgivare finns statliga myndigheter, statliga bolag, kommuner, kommunala bolag och börsnoterade industriföretag. Med cirka 20 års erfarenhet av kvalificerad upphandling på miljöområdet kan vi bland annat stå till tjänst med:


● Byggledning och projektledning vid större undersöknings- och saneringsentreprenader (även förorenade byggnader).

● Förfrågningsunderlag (inklusive AF-del) vid upphandling av konsult- och entreprenadtjänster inom miljö, VA-teknik, geoteknik och juridik.

● Förfrågningsunderlag (inklusive AF-del) vid upphandling av marksanerings- och efterbehandlingsentreprenader (även in situ-behandling).

● Förfrågningsunderlag vid upphandling av miljötekniska markundersökningar (även TRIAD/dynamiska miljöundersökningar).Exempel på pågående eller nyligen avslutade uppdrag:


Karlskrona kommun: Framtagande av entreprenadhandlingar (mängdbeskrivning, AF-del, AMP mm) inför avveckling av bergrumsanläggning för lagring av drivmedel.


Försvarsmakten, Miljöprövningsenheten: Beställar- och expertstöd i miljöfrågor rörande förorenade mark- och vattenområden.


SGU-Sveriges geologiska undersökning: Glasbruksprojektet. Upphandlings- och beställarstöd vid upphandling och genomförande av miljötekniska markundersökningar.


Kalmar kommun, Kommunledningskontoret: Tekniskt beställarstöd vid upphandling av ramavtal för miljökonsulttjänster.

Besöksadress: Klarabergsgatan 29, 111 21  Stockholm

Postadress: Nibblebacken 76, 146 52  Tullinge, Telefon/sms: 0733-210294, johan@hellden-environmental.se

Copyright 2019 © All Rights Reserved