Välkommen till Helldén Environmental Engineering AB


Exempel på pågående eller nyligen avslutade uppdrag:


SSAB EMEA AB: Deponi Ängsviken. Upprättande av tillståndsansökan och förprojektering av ny deponianläggning för industriavfall


Västblekinge Miljö AB: Avslutningsåtgärder för deponi för farligt avfall. Framtagande av miljöjuridiska handlingar och projekteringshandlingar.


Tekniska Verken i Linköping AB (publ): Sluttäckning av Vika deponi, Katrineholm. Projektering och

utförandekontroll/expertstöd under entreprenadskedet


SKF Mekan AB: Karakterisering av industriavfall och upprättande av provtagningsplan


SSAB Merox AB: Ålödeponin. Upprättande av avslutningsplan och projektering av sluttäckning och övriga avslutningsåtgärder.


Östersunds kommun: Gräfsåsens avfallsanläggning. Projektering och upprättande av mängdbeskrivningar inför sluttäckningsåtgärder och anläggande av lakvattenfilter (i samarbete med NIRAS Sweden AB)


Miljöbolaget i Svealand AB: Tillståndsprövning av nya deponietapper för farligt avfall. Upprättande av MKB, teknisk beskrivning och juridisk ansökan


ÅF-Infrastructure AB: Sluttäckningsåtgärder för Sibbabo avfallsdeponi, Habo kommun. Utredning och projektering


Norrtälje kommun/EWgroup AB: Björkholmens deponi. Tekniskt stöd vid upprättande av anmälan och projektering av avslutningsåtgärder.
Besöksadress: Klarabergsgatan 29, 111 21  Stockholm

Postadress: Nibblebacken 76, 146 52  Tullinge, Telefon/sms: 0733-210294, johan@hellden-environmental.se


Bild tv: SSAB har av mark- och miljödomstolen erhållit tillstånd för etablering av ny industriavfallsdeponi i Oxelösund. Deponin kommer vid full utbyggnad att uppta en yta av cirka 25 hektar och rymma en avfallsvolym av närmare 5 miljoner kubikmeter. Helldén Environmental Engineering AB har varit SSABs tekniska konsult genom hela tillståndsprocessen och svarat för framtagande av MKB, tekniska beskrivningar och förprojektering.

 

Bild i mitten: Helldén Environmental Engineering AB är projektör och expertstöd vid pågående sluttäckning av Tekniska Verken i Linköping ABs deponianläggning Vika deponi i Katrineholm. Som tätskikt används en restprodukt från SKF Mekan bestående av bentonitblandad sand.

 

Bild th: Tillståndsprövning av nya deponietapper om sammanlagt 500 000 kubikmeter farligt avfall vid Miljöbolaget i Svealands  deponianläggning i Storfors. Helldén Environmental Engineering AB svarar för MKB, teknisk beskrivning och formell ansökan.

 

 

Med våra cirka 30 års erfarenhet av avfalls- och deponifrågor kan vi hjälpa er med:

 

● Tillståndsprövningar av deponi-, energi- och avfallsanläggningar

● Projektering av sluttäckningsåtgärder och lakvattenbehandlingssystem.

● Upphandlingsstöd inklusive framtagande av mängdbeskrivningar och AF-delar.

● Utförandekontroll vid sluttäckningsåtgärder

● Projektering av nya deponianläggningar

● Projektering av celldeponering och deponigasutvinning

● Miljökontroll och lakvattenkarakterisering

● Avfallskarakterisering enligt NFS 2004:10 och Avfallsförordningen

 

Copyright 2019 © All Rights Reserved