Välkommen till Helldén Environmental Engineering AB

Ny vägledning från SGF-Svenska

Geotekniska Föreningen!


SGF har under 2017 tagit fram en vägledning för dynamiska miljöundersökningsmetoder (SGF-rapport 3-2017) av förorenade områden. Syftet är att stimulera till ökad användning av såväl miljösonderingsmetoder (MIP, FFD, UV-OST, XRF m.fl.) som fältanalysmetoder (HAZMET, DSITMS m.fl.). Syftet är också att underlätta upphandling av dynamiska miljöundersökningar genom framtagande av relevanta kravspecifikationer på utrustning, metoder och kompetens. Rapporten har utarbetats av Patrik von Heijne (Liljemark Consulting), Elin Pirard (Liljemark Consulting) och Johan Helldén. Finansiärer är bl.a. SGF, Trafikverket och Försvarsmakten.Helldén Environmental Engineering AB medverkar ofta i utvecklings- och utbildningsprojekt inom miljöteknikområdet.

Nedan ges några aktuella exempel:

 

FOI-Totalförsvarets Forskningsinstitut: Utvärdering av efterbehandlingsmetoder för PFOS och andra perfluorerade ämnen.FOI-rapport nr FOI-R-3705-SE

 

SGU-Sveriges Geologiska undersökning och Vinnova: Förstudie ”Efterbehandling av förorenade områden”. Vinnovas utlysning ”upphandling av innovation”

 

SGF/Naturvårdsverket: Åtgärdsportalen (www.atgardsportalen.se). Tekniskt expertstöd och huvudförfattare till samtliga metodbeskrivningar på Åtgärdsportalen

 

SGF/Naturvårdsverket: Undersökningsportalen (kommande systerportal till Åtgärdsportalen: www.atgardsportalen.se). Medförfattare till metodbeskrivningar och expertstöd rörande dynamiska miljöundersökningsmetoder.

 

Umeå Universitet: Kurs i marksanering avsnittet Åtgärdsteknik/Efterbehandlingsmetoder

Besöksadress: Klarabergsgatan 29, 111 21  Stockholm

Postadress: Nibblebacken 76, 146 52  Tullinge, Telefon/sms: 0733-210294, johan@hellden-environmental.se

Copyright 2019 © All Rights Reserved